Consejo Consultivo de las Illes Balears

Selección de Dictámenes del Consell Consultiu de les Illes Balears en materia de contratación (primer semestre 2014)

–  Dictamen núm. 8/2014, relatiu a la revisió d’ofici de la contractació en virtut de la qual M va prestar en el període comprès entre l’1 d gener de 2002 i el 28 de febrer de 2010 el servei de xarxa de radiotelefonia analògica de grup tancat d’usuaris d’emergència de la Conselleria d’Interior CCB. Dict […]