Conclusiones:

  1. S’elimina l’obligatorietat pels poders adjudicadors que no són administració pública d’aprovar unes instruccions internes de contractació per regular els procediments de contractació de l’entitat.

  2. Els poders adjudicadors que no són administració pública han d’adjudicar els seus contractes únicament d’acord amb els procediments d’adjudicació que estableix la LCSP, però els poden utilitzar en supòsits diferents als previstos legalment. Això comporta que malgrat que amb la nova normativa contractual ja no és obligatori que les entitats que són poders adjudicadors no administració pública aprovin unes instruccions internes de contractació, des de la Direcció General de Contractació Pública s’està valorant la conveniència de dictar unes instruccions generals a efectes de concretar en quins supòsits diferents als fixats legalment es podran utilitzar cadascun dels procediments d’adjudicació previstos a la LCSP, exceptuant sempre el procediment negociat sense publicitat que només es pot utilitzar en els casos previstos a l’article 168 de la LCSP.

  3. Pel que fa als efectes i a l’extinció d’aquests contractes, si bé es continuaran regint pel dret privat, la LCSP preveu que se’ls apliquin els articles 201 sobre obligacions en matèria ambiental, social o laboral; 202 sobre condicions especials d’execució; 203 a 205 sobre supòsits de modificació dels contractes; 214 a 217 sobre cessió i subcontractació; 218 a 228 sobre racionalització tècnica de la contractació; així com les condicions de pagament establertes en els articles 198.4, 210.4 i 243.1.

  4. S’introdueix com a novetat la necessitat d’autorització del departament o òrgan autonòmic o local al que li correspongui la tutela de l’entitat, previ dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, en aquells casos de modificacions contractuals no previstes als plecs, d’un import igual o superior a 6.000.000 euros i que sigui superior a un 20% del preu inicial del contracte.

  5. En els contractes de concessió formalitzats per poders adjudicadors no administració pública, el rescat de l’obra o el servei, la supressió de la seva explotació així com el segrest o intervenció dels mateixos, ha d’acordar-se pel departament, òrgan autonòmic o local al que estigui adscrit o al que en correspongui la tutela del poder adjudicador.

  6. Els imports del contractes menors canvien i, tal i com estableixen els articles 316 a) i 321.2 a) de la LCSP, aquells contractes que tinguin un valor estimat inferior a 40.000 euros en el cas d’obres i concessions d’obres o serveis i aquells contractes de subministraments i serveis que tinguin un valor estimat inferior a 15.000 euros, es podrán adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació.

  7. Pel què fa als contractes efectuats per entitats del sector públic que no són poders adjudicadors, sí que es preveu l’obligatorietat d’aprovar unes instruccions internes de contractació; no obstant això, es permet que adjudiquin els contractes sense aplicar les instruccions aprovades sempre que se subjectin a les regles establertes a l’article 321.2 de la LCSP. Serà l’organisme al que estigui adscrita l’entitat i a qui correspon la seva tutela, qui controlarà que s’apliquen aquestes regles.

  – Ver informe: Cataluña. Informe sector-public-LCSP.20-12-2017