DECRET D’ALCALDIA S1/D/2017-1271 DE 24 d’abril, de contractació pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona.

  S’aproven la Guia de contractació pública social i la Guia de contractació pública ambiental que s’adjunten com annex 1 a aquest decret.

  La Guia de contractació pública ambiental incorpora les Instruccions tècniques per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat per a dotze àmbits d’activitat concrets i una relació de possibles criteris ambientals per a als àmbits fora de l’aplicació les instruccions tècniques. Aquesta guia podrà ser complementada amb instruccions sobre altres àmbits.

  Annex 1: Guies de contractació pública social i ambiental
  Guia de contractació pública social
  Índex
  1. Introducció
  2. Consideracions segons el tipus de contracte
  2.1 Contracte d’obres i de concessió d’obres
  2.2 Contracte de serveis i de concessió de serveis
  2.3 Contracte de serveis a les persones
  2.4 Contracte de subministraments
  3. Proposta de mesures socials
  3.1 Definició interna del contracte
  – Objecte del contracte amb eficiència social
  – Pressupost màxim de licitació
  – Informació de la subcontractació
  3.2 Criteris d’adjudicació
  – Valoració del preu
  – Oferta anormalment baixa
  – Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte
  – Salaris de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte
  3.3 Condicions d’execució
  – Subcontractació amb empreses d’economia social
  – Pagament del preu a les empreses subcontractades

  – Subrogació de la plantilla laboral
  – Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte
  – Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social
  – Igualtat de gènere
  – Igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBI
  – Conciliació coresponsable del temps laboral, familiar i personal
  – Persones treballadores amb discapacitat
  – Accessibilitat universal
  – Compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i en la distribució comercial
  4. Contractació reservada

  – Ver Decreto: Ayunt Barcelona.Dec contrat sostenible 2017