AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. Decreto S1/D/2017-1271: contratación pública sostenible

DECRET D’ALCALDIA S1/D/2017-1271 DE 24 d’abril, de contractació pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona.

S’aproven la Guia de contractació pública social i la Guia de contractació pública ambiental que s’adjunten com annex 1 a aquest decret.

La Guia de contractació pública ambiental incorpora les Instruccions tècniques per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat per a dotze àmbits d’activitat concrets i una relació de possibles criteris ambientals per a als àmbits fora de l’aplicació les instruccions tècniques. Aquesta guia podrà ser complementada amb instruccions sobre altres àmbits.

Annex 1: Guies de contractació pública social i ambiental
Guia de contractació pública social
Índex
1. Introducció
2. Consideracions segons el tipus de contracte
2.1 Contracte d’obres i de concessió d’obres
2.2 Contracte de serveis i de concessió de serveis
2.3 Contracte de serveis a les persones
2.4 Contracte de subministraments
3. Proposta de mesures socials
3.1 Definició interna del contracte
– Objecte del contracte amb eficiència social
– Pressupost màxim de licitació
– Informació de la subcontractació
3.2 Criteris d’adjudicació
– Valoració del preu
– Oferta anormalment baixa
– Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte
– Salaris de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte
3.3 Condicions d’execució
– Subcontractació amb empreses d’economia social
– Pagament del preu a les empreses subcontractades

– Subrogació de la plantilla laboral
– Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte
– Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social
– Igualtat de gènere
– Igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBI
– Conciliació coresponsable del temps laboral, familiar i personal
– Persones treballadores amb discapacitat
– Accessibilitat universal
– Compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i en la distribució comercial
4. Contractació reservada

– Ver Decreto: Ayunt Barcelona.Dec contrat sostenible 2017