El nombre d’assumptes que ha tingut entrada davant el registre del TCCSP durant l’any 2014 ha estat d’un total de 214, corresponents a 210 recursos especials en matèria de contractació, 2 qüestions de nul·litat i 2 qüestions incidentals. Durant l’any 2014, el Tribunal ha emès 231 resolucions.

    – Ver documento (texto en catalán): TCCSP.Memoria-2014