La Comisión Jurídica Asesora ha publicado el volumen Doctrina 2013, recopilatorio de los dictámenes más relevantes que ha emitido durante el año 2013, que incluye, además, un tesauro alfabético de los conceptos doctrinales tratados en ellos. Entre otros, se recogen los siguientes dictámentes en materia de contratación pública:  CJA Cataluña.DOCTRINA_2013

  Dictamen 26/13. Revisió d’ofici d’un contracte de servei de col•laboració en la gestió d’ingressos i recursos municipals de l’Ajuntament de Vallirana formalitzat amb l’empresa «S., SL» (pág. 38)

  Dictamen 122/13. Modificació del contracte de serveis de recollida i transport de residus sòlids urbans formalitzat pel Consell Comarcal del Segrià i l’empresa «F., SA» a l’efecte d’introduir-hi el servei de recollida de vidre, envasos, paper, cartró i fracció vegetal i de preveure una pròrroga extraordinària (pág. 252)

  Dictamen 168/13. Reclamació d’indemnització davant l’Ajuntament de Sitges per «E., SL» pels danys i perjudicis derivats de la negativa municipal a reequilibrar econòmicament el contracte de gestió del servei de llars d’infants (pág. 383).

  Dictamen 193/13. Resolució del contracte formalitzat entre el Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa i l’empresa «P., SA», relatiu al servei de vigilància i control de les dependències d’aquest Consorci (pág. 427)

  Dictamen 206/13. Revisió d’ofici de la contractació del servei de neteja del Complex Educatiu de Tarragona (pág. 469)

  Dictamen 231/13. Resolució d’un contracte d’obra per a la urbanització de la plaça d’una masia, formalitzat per l’Ajuntament de Viladecavalls i «I., SAU» (pág. 505)

  Dictamen 263/13. Projecte de decret pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i s’aprova la seva organització i funcionament (pág. 547)

  Dictamen 264/13. Modificació del contracte de serveis d’Atenció Ciutadana 012, formalitzat entre la Generalitat de Catalunya i la mercantil «A., SAU» (pág. 554)

  Dictamen 318/13. Plecs de clàusules administratives de contractació de caràcter estàndard aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i instal•lacions, de concessió d’obra pública i a altres contractes administratius i als privats (pág. 610)