Consell Consultiu de les Illes Balears

  –  Dictamen núm. 8/2014, relatiu a la revisió d’ofici de la contractació en virtut de la qual M va prestar en el període comprès entre l’1 d gener de 2002 i el 28 de febrer de 2010 el servei de xarxa de radiotelefonia analògica de grup tancat d’usuaris
  d’emergència de la Conselleria d’Interior CCB. Dict 008-2014.Revisión oficio

  – Dictamen núm. 9/2014, relatiu a la revisió d’ofici de la contractació efectuada pel Servei de Salut de les Illes Balears referent a «Derivació de pacients des d’Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears a la Fundació Kovacs per dur a terme el tractament de neuroreflexoteràpia» d’octubre de 2012 a setembre de 2013 CCB. Dict 009-2014.Revisión oficio

  – Dictamen núm. 19/2014, relativo a la resolución del contrato de obras para la ampliación de la EDAR de Alcudia por desistimiento de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (ABAQUA) CCB. Dict 19-2014.Resolución contrato

  – Dictamen núm. 24/2014, relatiu a la revisió d’ofici de la contractació irregular entre l’Agència de Turisme de les Illes Balears i Ideo Integral de Obras SL per a l’adquisició de pantalles PixelSense per als estands de la dita Agència CCB. Dict 24-2014.Revisión oficio

  –  Dictamen núm. 40/2014, relativo al expediente de revisión de oficio de la relación contractual en virtud de la cual «L» realizó los trabajos de instalación, mantenimiento y actualización de versiones del programa «Innopac Milenium» durante los años 2007 y 2008 CCB. Dict 40-2014.Revisión oficio